Hlavní stránka

Ubytovací řád

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v tomto provozním řádu a věříme, že se níže uvedená pravidla setkají s Vaším pochopením. Pravidla musela být přijata proto, abychom mohli vytvořit dobré podmínky pro pobyt všem hostům.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt!

Při příchodu každý host předloží platný doklad totožnosti. Ubytovatel hosta zapíše do knihy hostů.

Po převzetí pokoje hostem je provedena platba za ubytovací služby. Pokoje jsou hostům k dispozici od 12:00 v den jejich příjezdu.

Vstup do objektu je povolen pouze ubytovaným osobám.

Ubytování zvířat je možné po dohodě.

Na začátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit.

Provozovatel ubytovacího zařízení neodpovídá za věci vnesené ubytovaným do ubytovacího zařízení, ani za škody na jeho osobních věcech.

Pokud dojde k poškození pokoje i jiného zařízení z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v ubytovacím zařízení, tak v přilehlém okolí.

Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let věku bez dozoru dospělých osob samotné v pokoji nebo na zahradě.

Vznikne-li požár, je povinností všech ubytovaných co nejdříve vlastními silami požár zlikvidovat včetně použití hasícího přístroje. Pokud je požár většího rozsahu, ihned volat požárníky na tel. č. 150.

V době od 22hod do 6.30hod je noční klid.

Host odevzdává pokoj ve stavu, v jakém jej převzal.

Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu být nabídnut jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry a zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a zavřít okna.

V ubytovacím zařízení se nekouří.

Za ztrátu čipu nebo klíče od pokoje účtujeme 200Kč.

Při nedodržení provozního řádu je majitel objektu oprávněn zrušit hostu ubytování s tím, že host uhradí poskytnuté služby.

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1.8.2011 a vztahuje se na všechny ubytované.